UNA PRESENTACIÓ

L’associació el Taller de les Clotes, neix com associació de caràcter cívic i polític, manifestament progressista. L’associació neix amb la vocació de promoure la justícia social, la igualtat d’oportunitats i l’estat del benestar al barri de Les Clotes i es fonamenta en els valors de la llibertat, la justícia, la pau, la solidaritat així com en la igualtat de gènere i en la defensa del medi ambient

Els fins de l’associació són:

 • La sensibilització social, política i cultural del barri de Les Clotes
 • Impulsar la participació de Les Clotes en aquells aspectes que li pertoquin
 • Tornar a gaudir del carrer i de fer vida de barri tot impulsant el civisme i les bones pràctiques
 • Promoure el sentiment de pertinença a Les Clotes i a Vilafranca, tant dels veïns de sempre com dels nouvinguts
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:
 • Organitzar jocs educatius per la canalla i el jovent
 • Organitzar xerrades, tallers, cine-fòrums, etc... de caràcter social, polític i cultural
 • Recollir propostes, queixes i suggeriments dels veïns de Les Clotes i elevar-los a les instàncies pertinents.
  En queda exclòs tot ànim de lucre.
 • Organitzar sopars populars de germanor

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.
Pel que fa a les persones físiques:

 • Cal que tinguin capacitat d’obrar.
 • Si són menors en edats compreses entre els 16 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.
 • Caldrà residir al barri de Les Clotes

Per integrar-se a l’associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.


No podran formar part d’aquesta associació persones d’ideologies manifestament contraries als principis d’aquesta entitat recollits al Art. 2

 


ecoestadistica.com
El Taller de les Clotes . Qui som
UNA PRESENTACIÓ

L’associació el Taller de les Clotes, neix com associació de caràcter cívic i polític, manifestament progressista. L’associació neix amb la vocació de promoure la justícia social, la igualtat d’oportunitats i l’estat del benestar al barri de Les Clotes i es fonamenta en els valors de la llibertat, la justícia, la pau, la solidaritat així com en la igualtat de gènere i en la defensa del medi ambient

Els fins de l’associació són:

 • La sensibilització social, política i cultural del barri de Les Clotes
 • Impulsar la participació de Les Clotes en aquells aspectes que li pertoquin
 • Tornar a gaudir del carrer i de fer vida de barri tot impulsant el civisme i les bones pràctiques
 • Promoure el sentiment de pertinença a Les Clotes i a Vilafranca, tant dels veïns de sempre com dels nouvinguts
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:
 • Organitzar jocs educatius per la canalla i el jovent
 • Organitzar xerrades, tallers, cine-fòrums, etc... de caràcter social, polític i cultural
 • Recollir propostes, queixes i suggeriments dels veïns de Les Clotes i elevar-los a les instàncies pertinents.
  En queda exclòs tot ànim de lucre.
 • Organitzar sopars populars de germanor

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.
Pel que fa a les persones físiques:

 • Cal que tinguin capacitat d’obrar.
 • Si són menors en edats compreses entre els 16 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.
 • Caldrà residir al barri de Les Clotes

Per integrar-se a l’associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.


No podran formar part d’aquesta associació persones d’ideologies manifestament contraries als principis d’aquesta entitat recollits al Art. 2

 


ecoestadistica.com